Forpliktelser

Familien må oppfylle de betingelser som de selv har skissert i registreringsskjemaet til APN og som er fastsatt i ansettelseskontrakten. I tilfellet av sykdom må familien fortsatt sørge for fri kost og losji. Familien må også betale lønn de første 16 dagene av sykdomsperioden. Som arbeidsgiver plikter man ved lengre sykdom å sørge for sykemelding til Trygdekontoret, som vil være ansvarlig for videre lønnsutbetaling. Skulle sykdommen være av langvarig art, kan familien med samråd av behandlende lege og APN vurdere om praktikanten må avslutte arbeidsforholdet. Navn og informasjon om praktikanter som gis familien er konfidensielt og må ikke overbringes til andre uten APN’s samtykke.